અનુક્રમણિકા

અનુક્રમણિકા

પદ્ય

ક્યાં?: હરીશ મહુવાકર

ગદ્ય

લઘુકથા - ગોળો: નસીમ મહુવાકર

English Door

FRIGHT: Tr. : Harish Mahuvakar

આસ્વાદ-સમીક્ષાલેખ

ચિત્રકાર જિજ્ઞેશ બ્રહ્મભટ્ટની પશુપક્ષીસૃષ્ટિ : નિસર્ગ આહીર

‘ભરતેશ્વર બાહુબલિરાસ’ - નાદસૌંદર્યનો ઉત્સવ : શક્તિસિંહ પરમાર

‘मरी जवानी मज़ा’ (मर जाने का लुत्फ़) एकांकी-संग्रह की रंगमंचीयता : रवि अमीन

ઘનશ્યામ દેસાઇની વાર્તાઓમાં આધુનિક પ્રયોગશીલતા- એક અભ્યાસ : પ્રા.ભગવાન એસ. ચૌધરી

‘નવનિધિ’ નિબંધ સંગ્રહમાં પ્રગટતી ગ્રામચેતના : દશરથ પટેલ

‘जब मैंने जाति छुपाई’માં દલિત જીવનની માર્મિક વાસ્તવિકતા અને આજના સંદર્ભે પ્રાસંગિકતા : ડૉ. હરેશ પરમાર

।। प्रमाणिकेऽध्वरे रामः ।। जैमिन दवे

‘સમુડી’ સંબંધોની સંકુલ કથા : પારસ ઓગાણીયા

ICT in Teaching English Language and Literature: Madhvi. R. Acharya